#داستانک_زیبا


مسلمانی رفت خانه یک مسیحی،

برایش انگور آوردند خورد،

برایش شراب آوردند گفت #حــرام است!


مسیحی گفت: عجیب است

شمـا مسلمانان انگور مےخورید

امـا مےگویید شـراب حــرام اسـت،

در حـالیـکه ایـن از آن بـدسـت آمـده...


 مسلمان گفت: ببین این زن شماست

و این هم دختر شماست درسته؟ گفت بله!!! 


گفت: ببین خدا این را به شما حلال کرده

و آن را حرام... در حالی که آن از این

به دست آمده است... 


ارسالی از دوستان


⭕️ @dastan9  


@jebheeqdam

منبع : ارتجال |#جبهه اقدام-داستانک زیبا
برچسب ها : داستانک زیبا